Relatie aan het woord

Wethouder van der Schoot van gemeente Oss

Mooiland werkt samen met de gemeente Oss intensief aan een belangrijke opgave: het verduurzamen van de woningvoorraad. Een opgave waarbij je goede partners nodig hebt, want werken aan duurzaamheid doen we sámen. Dat heeft zich in de gemeente Oss vertaald in een Duurzaamheidsakkoord en prestatieafspraken. We interviewen wethouder van der Schoot over deze immense opgave en de goede vertrouwensband tussen de gemeente en Mooiland. Wat hebben Mooiland en de gemeente Oss de afgelopen tijd samen bereikt? De energietransitie is een enorme opgave. Zowel voor de gemeente als voor woningcorporaties, maar ook voor de bouw, installateurs en de huurders. Het moet sociaal rechtvaardig, technisch mogelijk en financieel draagbaar zijn. We willen immers niet de huurprijzen laten stijgen. Het is fijn een gesprekspartner te hebben die onze visie, urgentie en aanpak deelt. 30% van de gebouwde omgeving in Oss is in handen van woningcorporaties. Dat is bij uitstek een mogelijkheid voor de gemeente om massa te maken. Daarover maken we afspraken met woningcorporaties.

Wat fijn om op één lijn te zitten. Daarvoor is nodig dat we het in de basis eens zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk ook ieder onze eigen verantwoordelijkheden en belangen. Praten over wat je verbindt is makkelijker dan praten over belangen die niet van nature parallel lopen. Dan heb je het bijvoorbeeld over de financiering en de snelheid van de aanpak. Wat mag alles kosten en hoe staan alle partijen daarin? Wanneer doe je wat? De kunst is om de opgave van veilig ver weg, naar concreet dichtbij te halen. Veilig ver weg is als je alleen maar praat over de doelen in 2050. Concreet dichtbij is kijken wat je op korte termijn al kunt bereiken. Dat hebben we met Mooiland vastgelegd in het Duurzaamheidsakkoord en dat vertalen we in de nieuwe prestatieafspraken.

Hoe ervaart u de samenwerking, ondanks de verschillende belangen? Een groot deel van de belangen loopt parallel. Op een aantal vlakken loopt het uit elkaar. Maar ook de onderwerpen die wat wringen bespreken we met elkaar. Dat is van grote waarde en gaat in goede harmonie. Maar het gaat niet om de harmonie, maar om het doel. Dat we elkaar op dat niveau weten te vinden, is heel mooi.

Welke partijen hebben nog meer meegedaan met het Duurzaamheidsakkoord? In totaal met twee woningcorporaties (BrabantWonen en Mooiland), de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging. Het is heel belangrijk huurders daarbij te betrekken. Want energiebesparing begint ook met anders leven en anders handelen. Als we er daarnaast ook voor zorgen dat woningen van het gas afgaan, komen we in de levenssfeer van mensen. Deze veranderingen roepen uiteenlopende reacties op. Daarom werken we samen hard aan het bewustmaken en stimuleren van huurders. De gemeente Oss is erg ambitieus op het gebied van duurzaamheid, klopt dat? Dat klopt. We doen het niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor de generaties na ons. Onze welvarende manier van leven trekt een grote wissel op het klimaat. De omschakeling naar een duurzamer levenspatroon loopt al op allerlei gebieden. Maar netto gezien gaat het niet snel genoeg. Daarom willen we massa maken. Voor de bebouwde omgeving kom je dan snel uit bij woningcorporaties. Door samen te werken met woningcorporaties kun je een groot bestand bereiken. Daarom zijn woningcorporaties een belangrijke partner voor ons. We hebben het in het duurzaamheidsakkoord niet alleen over maatregelen als zonnepanelen en isolatie, maar ook over individueel en collectief gedrag. En niet alleen over energie. Maar over klimaatmaatregelen in de breedte. Dus ook over hoe we met water omgaan, biodiversiteit, hergebruik van materialen. Ook in die basisfilosofie vinden we elkaar.

Was het moeilijk om elkaar te vinden in die basisfilosofie? Om de basisfilosofie concreet te maken, heb je duidelijke afspraken nodig. Die maken het spannend. Wat gaan we dit jaar doen en hoe zorgen we ervoor dat we onszelf daaraan houden? Dat gaat verder dan alleen de basisfilosofie en zegt iets over je eigen voorbeeldgedrag. Wat dat betreft gaan we heel volwassen en open met elkaar om. Een goede vertrouwensband, waarbij je elkaar ook af en toe aanspreekt. We delen de filosofie, maar durven er ook consequenties aan te verbinden.